Informatie over de bezwaarprocedure

Bezwaarprocedure


In een bezwaarprocedure krijgt u de kans kenbaar te maken waarom u het niet eens bent met het besluit geen urgentie te verlenen. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken worden ingediend, daarna is dat niet meer mogelijk. U kunt dan nog wel een nieuwe aanvraag indienen, maar dan moet sprake zijn van gewijzigde omstandigheden.

Als wij voor u bezwaar maken wordt gelijk uw dossier opgevraagd. Dit bespreken we met u. In het dossier vindt u alle gegevens die zijn verstrekt bij de aanvraag, maar ook rapportages etc waaruit blijkt waarom de urgentie niet is verleend. Verder moet uit dit dossier duidelijk blijken waarom er is besloten geen urgentie te verlenen. Een gemeente moet duidelijk onderbouwen waarom er - volgens de eigen regels - echt geen urgentie kan worden verleend. In de bezwaarfase overleggen we met u welke stukken (bewijsmiddelen), medische gegevens etc nog nodig zijn om tot een ander oordeel te komen. We bekijken daarnaast het schriftelijk beleid van uw gemeente en relevante wetgeving.

In een bezwaarprocedure kunt u uw bezwaren ook mondeling toelichten tijdens een hoorziting. Wij kunnen u ook daarin bijstaan, om duidelijk uit te leggen wat uw belangen zijn. Na de hoorzitting wordt er een nieuw (schriftelijk) besluit genomen. Wordt uw bezwaar niet gegrond verklaard, en krijgt u dus toch geen gelijk? We overleggen graag met u of verdere stappen noodzakelijk zijn, zoals een gang naar de rechtbank.